Přehodnocení deklarace ASNEP: Perspektiva neslyšícího člena komunity

 

Dozvěděl jsem se o deklaraci ASNEP, zprávami, které se šířili jako telegram. V deklaraci se díky jejím autorkám, projevuje filozofie neslyšící společnosti v souvislosti s lektory a pedagogy znakového jazyka. Moje zážitky nebyli ojedinělé, když jsem se setkal s tlumočníky, kteří byli CODA (dětmi neslyšících dospělých), před dvaceti lety. Na vlastní oči jsem viděl rozdíly mezi CODA a těmi bez CODA. Přiznal jsem si, že pro tlumočníky neslyšících rodičů je mateřský znakový jazyk stejně důležitý jako pro mě, jelikož jsem se narodil do třetí generace neslyšících. Na rozdíl od většiny neslyšících, kteří mají rodiče slyšící a používají uměle znakový jazyk, který pro ně není mateřský.

Tyto tlumočníci „CODA“ u nás byly přihlášeny na vysokou školu, kde jedna z fakult dříve často odmítala jejich přijetí, s odůvodněním, že CODY nejsou dostatečně profesionální. Na druhou stranu jsem viděl tlumočníky, kteří jsou čistě slyšící a učí se znakový jazyk akademicky, a v praxi se projevují nadprůměrně až špičkově, a to díky svému talentu a schopnosti překladu, podobně jako překladatelé cizích jazyků. Můj postoj k deklaraci ASNEP nebere v úvahu konkrétní situaci a nikdy jsem neskrýval, že po téměř třiceti letech existence tlumočníků znakového jazyka v ČR je jich stále málo, a to zejména kvůli apolitickým zájmům neslyšících organizací.

Osobně nesouhlasím s deklarací, ve které dominuje, že znakový jazyk mohou učit pouze neslyšící lektoři. V této deklaraci chybí body, které by charakterizovaly faktory, jež brzdí lektory „CODA“: Tito lidé mají svůj mateřský jazyk znakový, jelikož se narodili neslyšícím rodičům i přesto, že samy jsou slyšící je jejich mluvená čeština až sekundárním jazykem.

Nedochází k vzájemné podpoře mezi lektory CODA a neslyšícími lektory, tak aby se to odrazilo v profesionalitě znakového jazyka. Dříve došlo k poškození kultury neslyšících vlivem fakulty, což se nezměnilo.

Při implementaci SNN ČR s projektem Vzdělávání stromů byly tlumočníci znakového jazyka z komory tlumočníků znakového jazyka pozváni na školení za účelem podpory tlumočníků „CODA“. Po realizaci SNN ČR byly tlumočníci pozváni na slavnostní akci, kde se posmívali bývalému prezidentovi SNN ČR.

Studenti a tlumočníci v akademickém sektoru, zejména v oblasti surdopedie nebo tlumočení, využívají vysoké teorie. Bez praxe se však nedá k tématu veřejně hovořit. Málokdo z „CODA“ má možnost získat bohaté zkušenosti

pomocí akademického sektoru, jelikož buď neměli možnost studovat, nebo jim to bylo odepřeno.

Nejlepší cestou k inkluzivnímu přístupu k výuce je zapojení zkušených neslyšících lektorů spolu s lektory „CODA“ do edukačního procesu. Tím se zajistí, že budoucí generace budou mít přístup k autentickému poznání jazyka a kultury neslyšících.

Pokud se deklarace nezmění, může to vést ke ztrátě vlivu na komunity neslyšících a izolaci neslyšících jedinců ve světě neslyšících. Nesplní-li se požadavky této deklarace, bude to znamenat porušení lidských práv, včetně Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením.

Zaznamenali jsme vzestup zcela iracionální ideologie, jako je deklarace ASNEP, která se zaměřuje na všechny neslyšící, ale ne na lektory „CODA“. Dalším důvodem je, že mladší generace neslyšících a jejich uživatelé mají odlišné filozofie, které se odlišují od tradičních postojů. Termín „ALY“ (z anglického „ALY“) označuje situaci, kdy neslyšící jedinec se chová jako vůdce, když spolupracuje s tlumočníkem znakového jazyka, nebo CODOU jako pes, aby dosáhl svých cílů. Považuji to za zneužití, které vede ke ztrátě uznání tlumočníků a části „CODA“ komunity.

Velmi mě zklamalo, že loni proběhla konference, kterou pořádala ASNEP ve spolupráci se SNN ČR, aby prozkoumala situaci kolem této deklarace. O půl roku později se všichni, zejména „CODA“, vyjádřili proti této deklaraci ze strany ASNEPu. Jeden z „CODA“ vrátil ocenění od ASNEPu zpět, protože se mu tato deklarace vůbec nelíbila.

Pokud deklarace nepřijme inkluzivnější přístup a nesplní svůj účel ve vývoji znakového jazyka a kultury neslyšících v zemi, můžeme se dostat do situace, kde náš cíl bude na dosah ruky, ale stejně nedosažitelný jako Mars, který není obydlený.

 

Roman Lupoměský