Znaky a jejich vliv

 

Každý člověk vědomě nebo nevědomě ovlivňuje lidi kolem sebe. Ale zároveň je předmětem mnohostranného vlivu, který ho sklání k té či oné osobní volbě. Důsledkem tohoto vlivu je změna postoje, vnímání, hodnot, motivů – jinak řečeno určitého způsobu myšlení, a tím i změny chování, skutků a činů daného člověka.

Obyčejný člověk často hodnotí sebe a přicházející informaci z pozice Pozorovatele materiálního světa pomoci logických úsudků, vysvětlení a nabytých zkušenosti. Ve skutečnosti ale je mnohem náchylnější k vlivu neviditelného světa, který leží za viditelným projevem trojrozměrnosti a který ji také formuje. Stačí se podívat na to, čím člověk každý den žije :

 

● Myšlenkami, které nevidí, ani nechápe, odkud pocházejí, či jsou to informační programy, nicméně většina lidí je považuje za „ svoje vlastní“;

● Vnucenými společenskými vzory, které podsouvají pomocí psychologické vazby, bez opodstatněného základu;

● Podvědomými postoji, strachy, obavami, které mají přímé spojení s neviditelným světem a aktivně ovlivňují úroveň lidského podvědomí.

 

To je ten neviditelný svět, v němž lidé žijí celý svůj život bez pochopení jeho skutečné povahy a pohybují se podle určité vůle nebo informace. A to je 90 % z života člověka, v porovnání s malým procentem hmotného světa (malé části trojrozměrné dimenze v planetárním a kosmickém měřítku), ve kterém, jak si člověk myslí, skutečně žije. Zbývajících 10 % je starost o přežití lidského těla ve fyzickém hmotném světě.

Jedním z dávných nástrojů aktivního působení na lidské podvědomí, které mají přímé spojení s neviditelným světem, jsou starobylé symboly. Znaky existovaly v lidské společnosti již v době paleolitu. Existují různá svědectví, od skalních maleb starých lidí a konče artefakty, které se dochovaly do dnešních dní, včetně znaků na nich.

Ze všech znaků můžeme vybrat určitou skupinu, kterou dávní lidé často zobrazovali s velkou houževnatostí na různých kontinentech, bez ohledu na jejich umístění. Navíc jsou tyto stejné znaky široce používány v moderním světě. Smyslová interpretace předložena masám uspokojuje jenom povrchní zvědavost většiny. Ale jen málo lidí ví, co se za některými starými symboly skutečně skrývá, proč mají aktivní znaky přímý vliv na podvědomí každého člověka.

Jak efektivně působí znaky na podvědomí lidí (a jako důsledek ovlivňují náladu a směr jejich myšlení), lze zjistit experimentálně. V tomto článku popíšeme příklad skrytého experimentu, který byl proveden s cílem posoudit vliv již známých starověkých aktivních znaků na komunikativní a non-komunikativní chování jedinců, identifikaci zákonitosti a zvláštnosti v komunikativním chování skupin.

Do této studie bylo dobrovolně zapojeno 58 studentů, které rozdělili do dvou proudů – proudu A a B. Každý proud měl 7 skupin: pět skupin experimentálních – 3 skupiny po pěti lidech a 2 skupiny po třech lidech; dvě skupiny kontrolní – jedna se skládala z pěti osob a druhá – ze tří. Podle oficiální verze, která byla sdělena studentům dobrovolně přihlášeným do experimentu, byl její cíl následující. Skupiny proudu A měly prostřednictvím situační analýzy identifikovat nejvíce stmelenou, přátelskou a dobře organizovanou skupinu, ohodnotit kvalitu posuzování a efektivitu přijatých rozhodnutí pomocí brainstormingu. Úkolem skupin proudu B – byla identifikace talentovaného a perspektivního vůdce, schopného organizovat a vést tuto skupinu prostřednictvím situační analýzy, hodnocení jeho argumentace při volbě efektivnosti řešení a jejich účinnost a identifikace faktorů ovlivňujících výběr rozhodnutí. Studenti byli motivováni odměnou – pozvánkou k účasti na meziregionální vědecko-praktické konferenci pro nejlepší z účastníků vítězné skupiny.

Experiment probíhal ve stejné místnosti, kde byl počítač, přístup na internet, barevná tiskárna a veškeré potřebné materiály pro řešení zadaného úkolu, stejného pro všechny skupiny – sestavení koláží na zadané téma. V místnosti byl umístěný kamerový systém, na jehož přítomnost byli účastníci před zahájením experimentu upozorněni. Studenti dostali možnost volně komunikovat v případě absence osob, koordinujících experiment. Skupiny měly za úkol během jedné hodiny společně vyřešit konkrétní úkol: najít na internetu odpovídající fotografie, vytisknout je na barevné tiskárně, vystřihnout a sestavit z nich asociativní koláž s tematickým motivem na papíru formátu A1. Přičemž za účelem zvýšení efektivity při spolupráci a řešení zadané úlohy, mohl každý účastník kterémukoli členu skupiny „vystavit“ červenou kartu, když, podle jeho názoru překazil dosažení společného cíle. Vystavení této karty zbavuje účastníka práva zúčastnit se v regionální vědecko-praktické konferenci v případě vítězství.

Všechny skupiny, které se účastnily experimentu, měly stejné podmínky, vykonávali stejný úkol na stejné téma. Jediným rozdílem bylo to, že u skupin proudu A na dvou protilehlých stěnách místnosti byly předem nenápadně umístěny jednoduché abstraktní kresby s ornamentem, na kterém byl vepsán známý starověký znak, negativně působící na lidské podvědomí. U experimentálních skupin proudu B byly stejným způsobem umístěny abstraktní vzory, ale s ornamentem, ve kterém byl vepsán znak pozitivně působící na lidskou psychiku. V kontrolních skupinách v každém proudu obrázky se znaky na stěnách místnosti chyběly.

Výsledky tohoto experimentu šokovaly dokonce i odborníky, kteří se věnují studiu výzkumů problémů psychologie a osobní, mezilidské, masové komunikace, kteří tento experiment pozorovali a chování studentů v těchto skupinách předběžně prognózovali. V rozporu se zákony psychologie a banální logiky, výrazná většina experimentálních skupin proudu A v procesu řešení úlohy místo určeného sjednocení, začala vést boj o vůdcovství, zvyšovala psychologické napětí ve skupině, projevovala egocentrismus, dohadovala se mezi sebou, hájila svůj osobní názor a bezdůvodně „vystavovala“ červené karty jiným účastníkům. V jedné skupině byl dokonce nutný zásah osoby, koordinující průběh experimentu, protože hádka mezi studenty měla agresivní charakter.

Opačná situace byla pozorována v experimentálních skupinách proudu B, přesně tam, kde se měl podle prognózy objevit boj o vedoucí pozice ve skupině. Místo toho byla pozorována vysoká úroveň empatie (schopnost identifikovat se s jinou osobou v procesu komunikace, „vcítit“ se do situace ostatních) účastníků experimentu, měla spoustu humoru a smíchu. V komunikaci nebyly přítomné konfliktogenní prvky. Žádný z členů těchto skupin nedostal červenou kartu. Výrazná většina účastníků se spojila na společném vykonání zadání, pracovali jako jeden tým, vzájemně si pomáhali.

V kontrolních skupinách obou proudů se účastníci chovali podle předběžných prognóz odborníků, kteří sledovali průběh experimentu. Přičemž v kontrolní skupině proudu B se účastníci snažili ukázat umělou a do značné míry nepřirozenou stmelenost skupiny. V proudu A mnozí účastníci otevřeně začali bojovat o vůdcovství a obhájení vlastního názoru, projevovali sobectví, nadřazenost, ignorovali stanovisko kolektivu a aktivně používali manipulativní metody, odstraňovali své protivníky pomocí červené karty.

Provedený experiment plně potvrdil to, co lidem bylo známo i ve starověku, a co politický a velekněžský systém používá dodnes. Znaky opravdu mají velký vliv na lidskou psychiku! Navíc, čím větší kolektiv, tím silnější vliv. Spouštěcím mechanizmem je v tomto případě přítomnost provokujícího momentu, situace, která spouští prožitek a koncentraci pozornosti člověka na proces a přicházející informace. Mechanismus účinků těchto znaků nebyl dodnes prozkoumán v kontextu oficiální psychologické vědy. Nicméně, vztah s jednotlivými psychologickými charakteristikami osobnosti, jejím podvědomým postojem a usilováním, a denním zvykem být průvodcem určitých programů nebo vlivu, je již pro psychology zřejmý.

 

Publikováno se souhlasem  www.polahoda.cz – pozitivní noviny do každé rodiny