Komunikace s lidmi s PAS (s autismem) prostřednictvím KOMUNIKAČNÍHO SOUBORU

 

Poruchy autistického spektra (dále jen „PAS“) jsou „neviditelným“ handicapem – na lidech s PAS není na první pohled nic zvláštního. Hlavní deficit osob s PAS spočívá v odlišném vnímání, porozumění a sociální komunikaci. K tomu se často druží přecitlivělost na různé podněty (zvuky, světla, barvy, pachy, doteky a další), která může člověku s PAS působit až fyzickou bolest.  Proto jsou veřejností nepochopitelné jejich až neadekvátní reakce, afekty, repetitivní a další varianty projevů v situacíchkteré z titulu svého postižení nemohou zvládnout vůbec, nebo jen s největším vypětím sil. Pro tyto projevy jsou odsuzováni, odmítáni, vylučováni ze společnosti až pacifikováni. Stává se tak nejen v různých vypjatých situacích – při cestování dopravními prostředky, návštěvě zdravotnického zařízení, jednání na úřadech, ale také při tak na první pohled banálních situacích, jako je nákup v obchodě nebo procházka.

Řadě problémůa v některých případech až diskriminaci jsou lidé s autismem a jejich rodiny vystaveni z důvodu neznalosti tohoto hendikepu. Proto vzniknul Komunikační soubor skládající se z materiálů usnadňujících komunikaci s lidmi s autismem,“ uvedla náměstkyně pro řízení Sekce pro lidská práva ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera Martina Štěpánková.

Komunikační soubor si klade za cíl přiblížit a ozřejmit odborné i laické veřejnosti jednoduché zásady komunikace s lidmi s PAS, ale také pomoci detekovat člověka, se kterým takto komunikovat mají. Odborné veřejnosti, tj. lékařům, zdravotnickému personálu, záchranářům, hasičům, policii, úředníkům, pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům, pedagogickým a dalším pracovníkům různých resortů, pomůže lépe zvládnout i pro ně zátěžovou a náročnou situaci, která je důsledkem nedorozumění, plynoucího z nedostatku informací.

Komunikační soubor přináší učitelům i nepedagogickým pracovníkům kromě jiného také jednoduché metodické postupy při komunikaci s dětmi, žáky i studenty s poruchou autistického spektra. Ministerstvo školství dále připravilo metodické doporučení pro dodržování pravidel prevence vzniku problémových situací, které se týkají i těchto žáků, a to za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany jejich zdraví,“ řekl náměstek ministryně školství pro řízení sekce vzdělávání Václav Pícl.

Jednotlivé dokumenty – Informační leták, Komunikační klíč v popisné i zkrácené verzi, Desatero komunikace s pacientem s poruchou autistického spektra, Průkaz osoby s PAS a Komunikační profil držitele průkazu – výrazně usnadní komunikaci veřejnosti s osobami s autismem a naopak.

Jeho zavedení do praxe je v gescích resortů práce a sociálních věcí, školství, zdravotnictví, vnitra, v součinnosti s Asociací krajů.

Podobu jednotlivých dokumentů zveřejnil Vládní výbor pro zdravotně postižené občany na svých internetových stránkách:

http://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/dokumenty/komunikace-s-lidmi-s-poruchou-autistickeho-spektra—komunikacni-soubor-139070/

Zavedení a využívání Komunikačního souboru v praxi je jedním z opatření oblasti Informovanost veřejnosti „Podnětu k řešení situace života osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin“, schváleného usnesením vlády č. 111 ze dne 8. února 2016.