Jak mohou volit lidé se zdravotním handicapem

 

Ve dnech 7. října a 8. října 2016 se uskuteční volby do krajských zastupitelstev a do 27 senátních obvodů. Každý volič při nich hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Výjimku však mají voliči, kteří nemohou sami upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemohou číst nebo psát. S nimi může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za ně upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Za určitých okolností je také možné hlasování do přenosné volební schránky. Volič může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, požádat obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Avšak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Další podrobnosti o způsobu voleb do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů jsou uvedeny v přiložených letácích, které zpracovalo Ministerstvo vnitra.

Datum:
27.09. 2016